Thứ Năm , Tháng Tư 18 2024

Recent Posts

Bộ điều khiển BCU 440-3/13GB

Bộ điều khiển BCU 440-3/13GB

Bộ điều khiển BCU 440-3/1W1GB 84630000
Bộ điều khiển BCU 440-3/1W2GB 84630005
Bộ điều khiển BCU 440-3/1W3GB 84630010
Bộ điều khiển BCU 440-3/1R3GB 84630030
Bộ điều khiển BCU 440-5/1W1GB 84630050
Bộ điều khiển BCU 440-5/1W2GB 84630055
Bộ điều khiển BCU 440-5/1W3GB 84630060
Bộ điều khiển BCU 440-5/1R1GB 84630065
Bộ điều khiển BCU 440-5/1R3GB 84630080
Bộ điều khiển BCU 440-10/1W1GB 84630150
Bộ điều khiển BCU 440-10/1W2GB 84630155
Bộ điều khiển BCU 440-10/1W3GB 84630160
Bộ điều khiển BCU 440-10/1R1GB 84630165
Bộ điều khiển BCU 440-10/1R3GB 84630180
Bộ điều khiển BCU 460-3/1W1GB 84630250
Bộ điều khiển BCU 460-3/1LW1GB 84630251
Bộ điều khiển BCU 460-3/1W2GB 84630255
Bộ điều khiển BCU 460-3/1W3GB 84630260
Bộ điều khiển BCU 460-3/1LW3GB 84630261
Bộ điều khiển BCU 460-3/1R1GB 84630265
Bộ điều khiển BCU 460-3/1R3GB 84630280
Bộ điều khiển BCU 460-5/1W1GBS2U 84630281
Bộ điều khiển BCU 460-3/1R3GBP 84630282
Bộ điều khiển BCU 460-5/1W1GB 84630350
Bộ điều khiển BCU 460-5/1LW1GB 84630351
Bộ điều khiển BCU 460-5/1LW1GBP 84630353
Bộ điều khiển BCU 460-5/1W2GB 84630355
Bộ điều khiển BCU 460-5/1LW2GB 84630356
Bộ điều khiển BCU 460-5/1LW2GBP 84630358
Bộ điều khiển BCU 460-5/1W3GB 84630360
Bộ điều khiển BCU 460-5/1LW3GB 84630361
Bộ điều khiển BCU 460-5/1R1GB 84630365
Bộ điều khiển BCU 460-5/1LR1GB 84630366
Bộ điều khiển BCU 460-5/1R3GB 84630380
Bộ điều khiển BCU 460-5/1LR3GB 84630381
Bộ điều khiển BCU 460-5/1LR3GBP 84630383
Bộ điều khiển BCU 460-10/1W1GB 84630450
Bộ điều khiển BCU 460-10/1W3GB 84630460
Bộ điều khiển BCU 460-10/1LW3GB 84630461
Bộ điều khiển BCU 460-10/1LW3GBP 84630463
Bộ điều khiển BCU 460-10/1R1GB 84630465
Bộ điều khiển BCU 460-10/1LR1GB 84630466
Bộ điều khiển BCU 460-10/1LR3GB 84630481
Bộ điều khiển BCU 480-3/3/1LW1GB 84630551
Bộ điều khiển BCU 480-3/3/1LW3GB 84630561
Bộ điều khiển BCU 480-5/3/1LW1GB 84630651
Bộ điều khiển BCU 480-5/3/1LW2GB 84630656
Bộ điều khiển BCU 480-5/3/1LW3GB 84630661
Bộ điều khiển BCU 480-5/3/1LR1GB 84630666
Bộ điều khiển BCU 480-5/3/1LR3GB 84630681
Bộ điều khiển BCU 480-10/3/1LW1GB 84630751
Bộ điều khiển BCU 480-10/3/1LW3GB 84630761
Bộ điều khiển BCU 480-10/3/1LR3GB 84630781
Bộ điều khiển BCU 480-5/5/1LW1GB 84630851
Bộ điều khiển BCU 480-5/5/1LW3GB 84630861
Bộ điều khiển BCU 480-5/5/1LR1GB 84630866
Bộ điều khiển BCU 480-10/5/1LW1GB 84630951
Bộ điều khiển BCU 480-10/5/1LW2GB 84630956
Bộ điều khiển BCU 480-10/5/1LW3GB 84630961
Bộ điều khiển BCU 480-5/3/1LW3GBD2 84631353
Bộ điều khiển BCU 460-5/1LW3GBS3 84631354
Bộ điều khiển BCU 460-10/1LW3GBS4 84631358
Bộ điều khiển BCU 480-5/3/1LW3GBU 84631365
Bộ điều khiển BCU 480-5/3/1LW3GBS3/1 84631367
Bộ điều khiển BCU 460-5/1LW1GBS2 84631369
Bộ điều khiển BCU 460-10/1W1GBD3 84631374
Bộ điều khiển BCU 460-5/1W3GBD2 84631375
Bộ điều khiển BCU 460-3/1LW3GBD3 84631377
Bộ điều khiển BCU 460-5/1W1GBD3 84631381
Bộ điều khiển BCU 460-10/1LW3GBS2 84631384
Bộ điều khiển BCU 480-5/5/1LW3GB 84631390
Bộ điều khiển BCU 460-5/1W1GBP 84631391
Bộ điều khiển BCU 460-5/1LW3GBP 84631392
Bộ điều khiển BCU 480-5/10/1LW1GB 84631394
Bộ điều khiển BCU 480-5/3/2LW3GB 84631397
Bộ điều khiển BCU 460-10/2W1GBS2 84631400
Bộ điều khiển BCU 480-5/3/1LW1GBP 84631405
Bộ điều khiển BCU 460-3/2LRGBP 84631407
Bộ điều khiển BCU 460-3/1W3GBD2 84631408
Bộ điều khiển BCU 460-3/1LW3GBS3 84631410
Bộ điều khiển BCU 460-3/1LW3GBP 84631411
Bộ điều khiển BCU 460-5/1R2GBS2 84631412
Bộ điều khiển BCU 460-5/1LW1GBPS2 84631415
Bộ điều khiển BCU 460-5/1LW3GBPD3 84631417
Bộ điều khiển BCU 460-5/1LW3GBS2 84631422
Bộ điều khiển BCU 480-10/10/1LW3GB 84631424
Bộ điều khiển BCU 480-5/3/1LW1GBD3 84631425
Bộ điều khiển BCU 460-5/1W2GBS2 84631429
Bộ điều khiển BCU 460-5/1W1GBB1/1 84631433
Bộ điều khiển BCU 460-5/1LW1GBB1/1 84631434
Bộ điều khiển BCU 460T-5/2R3 84631437
Bộ điều khiển BCU 460T-10/2R3 84631438
Bộ điều khiển BCU 460T-5/2LR3 84631439
Bộ điều khiển BCU 460T-10/2LR3 84631440
Bộ điều khiển BCU 480T-10/5/2LR3 84631442
Bộ điều khiển BCU 460-3/1LW2GBPS2 84631443
Bộ điều khiển BCU 480-5/3/1LW1GBS2/1 84631444
Bộ điều khiển BCU 460-5/1LW3GBD3S4 84631445
Bộ điều khiển BCU 480-5/3/1LW1GBU 84631447
Bộ điều khiển BCU 460-5/1W3GBS2 84631448
Bộ điều khiển BCU 460-5/1LW3GBS3B1/1 84631449
Bộ điều khiển BCU 480-5/3/1LR3GBPD3S4/2 84631450
Bộ điều khiển BCU 460-5/2LW3GBP 84631451
Bộ điều khiển BCU 460-3/1LW2GBD2S2 84631452
Bộ điều khiển BCU 460-5/1LW2GBD3 84631454
Bộ điều khiển BCU 460-5/1LR3GBS3 84631456
Bộ điều khiển BCU 465T-5/2LR3D3OC 84631461
Bộ điều khiển BCU 465T-5/2LR3OC 84631462
Bộ điều khiển BCU 460T-3/1LR2 84631463
Bộ điều khiển BCU 460-5/1W3GBB1/1 84631465
Bộ điều khiển BCU 460-10/1LR3GBS3 84631466
Bộ điều khiển BCU 460-5/1W3GBPS3 84631467
Bộ điều khiển BCU 460-5/1LW3GBPS2 84631468
Bộ điều khiển BCU 480-5/5/1LW3GBU 84631471
Bộ điều khiển BCU 480-5/3/1LW3GBS3/1U 84631472
Bộ điều khiển BCU 480-5/3/1LW3GBD2S2/1 84631473
Bộ điều khiển BCU 480-5/3/1LR3GBD2 84631474
Bộ điều khiển BCU 480-5/3/1LR1GBB1/1 84631476
Bộ điều khiển BCU 460-5/1LW3GBPD3U 84631478
Bộ điều khiển BCU 460-10/1W3GBB1/1 84631479
Bộ điều khiển BCU 480T-5/3/2LR3 84631481
Bộ điều khiển BCU 460-5/1LW3GBD2S2B1/1 84631482
Bộ điều khiển BCU 460-5/1LW8GBB1/1 84631483
Bộ điều khiển BCU 460T-10/2R1 84631484
Bộ điều khiển BCU 480-5/3/1LW1GBD3U 84631485
Bộ điều khiển BCU 460-5/1W3GBS2B1/1 84631486
Bộ điều khiển BCU 480-10/10/1LW1GB 84631489
Bộ điều khiển BCU 480-5/3/1LR8GBS2/1B1/1 84631491
Bộ điều khiển BCU 480-10/10/2LW3GBD2S4/1 84631492
Bộ điều khiển BCU 480-10/5/1LW2GBD2S2/2 84631493
Bộ điều khiển BCU 460-3/1W3GBCB1/1 84631495
Bộ điều khiển BCU 460-5/1LW8GBCB1/1 84631496
Bộ điều khiển BCU 480-5/3/1LW3GBS2/1 84631499
Bộ điều khiển BCU 460-5/1W3GBU 84631500
Bộ điều khiển BCU 480-10/5/2LR8GBPU 84631502
Bộ điều khiển BCU 460-5/1W1GBS2 84631503
Bộ điều khiển BCU 460-10/1LR3GBP 84631504
Bộ điều khiển BCU 480-5/5/1LW3GBS2/2 84631505
Bộ điều khiển BCU 460-3/1W3GBB1/1 84631506
Bộ điều khiển BCU 460-3/1LW3GBS3B1/1Z0001 84631507
Bộ điều khiển BCU 460-3/1R3GBS2 84631508
Bộ điều khiển BCU 460-5/1LW3GBD2S3 84631509
Bộ điều khiển BCU 460-10/1LWGBU 84631510
Bộ điều khiển BCU 460-3/1LW3GBD3S3CB1/1 84631511
Bộ điều khiển BCU 460-5/1LW1GBD2S2 84631512
Bộ điều khiển BCU 480-5/3/1LR8GBPU 84631513
Bộ điều khiển BCU 460W3P2C0D0000K2E0-/LM400WF0O0E1 88680154

Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05T60Z

Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05T60Z

Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05K60S6GZ Krom 15810029
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05T60Z Krom 15810051
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05T60Z Krom 15810131
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05M60Z Krom 15810133
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05T30Z Krom 15810161
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05K30Z Krom 15810168
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05K30Z Krom 15810178
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 104ML05T07E Krom 15810191
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 104ML05T30 Krom 15810201
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 104ML05T30E Krom 15810241
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 104ML05T15E Krom 15810251
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 104ML05M15E Krom 15810253
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 104ML05H15E Krom 15810257
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05T30Z Krom 15810341
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05T30Z Krom 15810351
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05K30S6GZ Krom 15810429
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05K30S6GZ Krom 15810449
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05T30Z Krom 15810561
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05T30Z Krom 15810571
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05T30Z Krom 15810581
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05K07Z Krom 15810598
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05T60RG Krom 15822311
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05T60E Krom 15830011
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05M60E Krom 15830013
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05H60E Krom 15830017
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05T30E Krom 15830021
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05M30E Krom 15830023
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05H30E Krom 15830027
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05T15E Krom 15830031
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05T07E Krom 15830041
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05M07E Krom 15830043
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05H07E Krom 15830047
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05T60E Krom 15830111
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05M60E Krom 15830113
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05H60E Krom 15830117
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05T30E Krom 15830121
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05M30E Krom 15830123
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05H30E Krom 15830127
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05T15E Krom 15830131
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05M15E Krom 15830133
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05H15E Krom 15830137
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05T07E Krom 15830141
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05T60E Krom 15830211
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05M60E Krom 15830213
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05H60E Krom 15830217
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05T30E Krom 15830221
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05M30E Krom 15830223
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05H30E Krom 15830227
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05T15E Krom 15830231
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05M15E Krom 15830233
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05H15E Krom 15830237
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05T07E Krom 15830241
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05M07E Krom 15830243
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05T60E Krom 15830311
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05M60E Krom 15830313
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05H60E Krom 15830317
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05T30E Krom 15830321
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05M30E Krom 15830323
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05H30E Krom 15830327
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05T15E Krom 15830331
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05M15E Krom 15830333
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05T07E Krom 15830341
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05M07E Krom 15830343
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05H07E Krom 15830347
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05T60EM Krom 15831311
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05T15EG Krom 15832031
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05H60EG Krom 15832317
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05T15EG Krom 15832331
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115 ML05 T 60

Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115 ML05 T 60

Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115 ML05 T 60

Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05T60 Krom 15800011
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05M60 Krom 15800013
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05H60 Krom 15800017
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05T30 Krom 15800021
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05M30 Krom 15800023
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05H30 Krom 15800027
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05T15 Krom 15800031
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05M15 Krom 15800033
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05H15 Krom 15800037
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05T07 Krom 15800041
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05H07 Krom 15800047
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05T60 Krom 15800111
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05M60 Krom 15800113
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05H60 Krom 15800117
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05T30 Krom 15800121
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05M30 Krom 15800123
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05H30 Krom 15800127
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05K30 Krom 15800128
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05T15 Krom 15800131
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05M15 Krom 15800133
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05T07 Krom 15800141
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05M07 Krom 15800143
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05H07 Krom 15800147
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05T60 Krom 15800211
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05M60 Krom 15800213
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05H60 Krom 15800217
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05T30 Krom 15800221
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05M30 Krom 15800223
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05H30 Krom 15800227
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05T15 Krom 15800231
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05M15 Krom 15800233
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05T07 Krom 15800241
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05M07 Krom 15800243
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05T60 Krom 15800311
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05M60 Krom 15800313
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05H60 Krom 15800317
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05T30 Krom 15800321
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05M30 Krom 15800323
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05H30 Krom 15800327
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05T15 Krom 15800331
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05M15 Krom 15800333
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05T07 Krom 15800341
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05T60M Krom 15801011
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05K60G Krom 15802018
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05T30G Krom 15802121
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05K60G Krom 15802218
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05M30G Krom 15802223
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05K60G Krom 15802318
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 104ML05T60 Krom 15810001
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 104ML05M60 Krom 15810003

Bộ điều khiển TC1C05W/W

Bộ điều khiển TC1C05W/W

Bộ điều khiển TC1V05W/W (84765541) tightness control
Bộ điều khiển TC1V05W/K (84765542) tightness control
Bộ điều khiển TC1V05Q/Q (84765543) tightness control
Bộ điều khiển TC1V05Q/K (84765544) tightness control
Bộ điều khiển TC1V05K/K (84765545) tightness control
Bộ điều khiển TC1C05W/W (84765552) tightness control
Bộ điều khiển TC1C05W/K (84765553) tightness control
Bộ điều khiển TC1C05Q/Q (84765554) tightness control
Bộ điều khiển TC1C05Q/K (84765555) tightness control
Bộ điều khiển TC1C05K/K (84765556) tightness control
Bộ điều khiển TC2R05W/W (84765631) tightness control
Bộ điều khiển TC2R05W/K (84765632) tightness control
Bộ điều khiển TC2R05Q/Q (84765633) tightness control
Bộ điều khiển TC2R05Q/K (84765634) tightness control
Bộ điều khiển TC2R05K/K (84765635) tightness control
Bộ điều khiển TC2N05Q/K (84765642) tightness control
Bộ điều khiển TC2N05K/K (84765643) tightness control
Bộ điều khiển TC2N05Q/Q (84765644) tightness control
Bộ điều khiển TC3R05W/K (84765712) tightness control
Bộ điều khiển TC3R05Q/Q (84765713) tightness control
Bộ điều khiển TC3R05Q/K (84765714) tightness control
Bộ điều khiển TC3R05K/K (84765715) tightness control
Bộ điều khiển TC3R05W/W (84765716) tightness control
Bộ điều khiển TC3N05Q/Q (84765731) tightness control
Bộ điều khiển TC3N05Q/K (84765732) tightness control
Bộ điều khiển TC3N05K/K (84765733) tightness control
Bộ điều khiển TC410-1T (84765810) tightness control
Bộ điều khiển TC410-10T (84765820) tightness control
Bộ điều khiển TC410-1N (84765830) tightness control
Bộ điều khiển TC410T-1N (84765835) tightness control
Bộ điều khiển TC410-10N (84765840) tightness control
Bộ điều khiển TC410-10NZ (84765841) tightness control
Bộ điều khiển TC410T-10N (84765845) tightness control
Bộ điều khiển TC410-1K (84765850) tightness control
Bộ điều khiển TC410-10K (84765860) tightness control
Bộ điều khiển TC410-1TZ (84765811) tightness control
Bộ điều khiển TC410-1NZ (84765831) tightness control
Bộ điều khiển TC410-10TZ (84765821) tightness control
Bộ điều khiển TC410-10KZ (84765861) tightness control
Bộ điều khiển TC318TN05-N (84765740) tightness control
Bộ điều khiển TC318R05T (84765710) tightness control
Bộ điều khiển TC318R05N (84765730) tightness control
Bộ điều khiển TC318R05K (84765750) tightness control
Bộ điều khiển TC218TN05-N (84765640) tightness control
Bộ điều khiển TC116W05T (84765510) tightness control
Bộ điều khiển TC116W05K (84765550) tightness control
Bộ điều khiển TC116V05N (84765531) tightness control
Bộ điều khiển TC116V05K (84765551) tightness control
Bộ điều khiển TC 3R05W/W

Bộ điều khiển TC 3R05W/W

Bộ điều khiển TC 3R05W/W

Thông số kỹ thuật bộ điều khiển Krom TC 3R05W/W

Rp internal thread
pu max. 500 mbar
Mains voltage: 230 V AC, 50/60 Hz
Control voltage: 230 V AC, 50/60 Hz

Replacing a TC 3R05W/W, Krom 84765716 tightness control is a good solution to make your equipment work again. We offer a wide range of Kromschroder spare parts for burners, gas trains etc. We supply original Elster (Kromschröder) products.

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199