Thứ Ba , Tháng Chín 26 2023

Recent Posts

Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05T60Z

Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05T60Z

Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05K60S6GZ Krom 15810029
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05T60Z Krom 15810051
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05T60Z Krom 15810131
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05M60Z Krom 15810133
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05T30Z Krom 15810161
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05K30Z Krom 15810168
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05K30Z Krom 15810178
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 104ML05T07E Krom 15810191
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 104ML05T30 Krom 15810201
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 104ML05T30E Krom 15810241
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 104ML05T15E Krom 15810251
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 104ML05M15E Krom 15810253
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 104ML05H15E Krom 15810257
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05T30Z Krom 15810341
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05T30Z Krom 15810351
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05K30S6GZ Krom 15810429
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05K30S6GZ Krom 15810449
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05T30Z Krom 15810561
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05T30Z Krom 15810571
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05T30Z Krom 15810581
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05K07Z Krom 15810598
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05T60RG Krom 15822311
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05T60E Krom 15830011
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05M60E Krom 15830013
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05H60E Krom 15830017
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05T30E Krom 15830021
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05M30E Krom 15830023
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05H30E Krom 15830027
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05T15E Krom 15830031
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05T07E Krom 15830041
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05M07E Krom 15830043
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05H07E Krom 15830047
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05T60E Krom 15830111
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05M60E Krom 15830113
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05H60E Krom 15830117
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05T30E Krom 15830121
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05M30E Krom 15830123
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05H30E Krom 15830127
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05T15E Krom 15830131
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05M15E Krom 15830133
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05H15E Krom 15830137
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05T07E Krom 15830141
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05T60E Krom 15830211
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05M60E Krom 15830213
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05H60E Krom 15830217
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05T30E Krom 15830221
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05M30E Krom 15830223
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05H30E Krom 15830227
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05T15E Krom 15830231
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05M15E Krom 15830233
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05H15E Krom 15830237
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05T07E Krom 15830241
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05M07E Krom 15830243
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05T60E Krom 15830311
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05M60E Krom 15830313
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05H60E Krom 15830317
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05T30E Krom 15830321
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05M30E Krom 15830323
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05H30E Krom 15830327
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05T15E Krom 15830331
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05M15E Krom 15830333
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05T07E Krom 15830341
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05M07E Krom 15830343
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05H07E Krom 15830347
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05T60EM Krom 15831311
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05T15EG Krom 15832031
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05H60EG Krom 15832317
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05T15EG Krom 15832331
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115 ML05 T 60

Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115 ML05 T 60

Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115 ML05 T 60

Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05T60 Krom 15800011
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05M60 Krom 15800013
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05H60 Krom 15800017
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05T30 Krom 15800021
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05M30 Krom 15800023
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05H30 Krom 15800027
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05T15 Krom 15800031
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05M15 Krom 15800033
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05H15 Krom 15800037
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05T07 Krom 15800041
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05H07 Krom 15800047
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05T60 Krom 15800111
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05M60 Krom 15800113
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05H60 Krom 15800117
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05T30 Krom 15800121
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05M30 Krom 15800123
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05H30 Krom 15800127
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05K30 Krom 15800128
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05T15 Krom 15800131
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05M15 Krom 15800133
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05T07 Krom 15800141
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05M07 Krom 15800143
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05H07 Krom 15800147
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05T60 Krom 15800211
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05M60 Krom 15800213
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05H60 Krom 15800217
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05T30 Krom 15800221
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05M30 Krom 15800223
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05H30 Krom 15800227
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05T15 Krom 15800231
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05M15 Krom 15800233
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05T07 Krom 15800241
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05M07 Krom 15800243
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05T60 Krom 15800311
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05M60 Krom 15800313
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05H60 Krom 15800317
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05T30 Krom 15800321
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05M30 Krom 15800323
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05H30 Krom 15800327
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05T15 Krom 15800331
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05M15 Krom 15800333
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05T07 Krom 15800341
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05T60M Krom 15801011
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 108ML05K60G Krom 15802018
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 115ML05T30G Krom 15802121
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05K60G Krom 15802218
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 120ML05M30G Krom 15802223
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 232ML05K60G Krom 15802318
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 104ML05T60 Krom 15810001
Bộ kiểm soát dòng chảy LFC 104ML05M60 Krom 15810003

Bộ điều khiển TC1C05W/W

Bộ điều khiển TC1C05W/W

Bộ điều khiển TC1V05W/W (84765541) tightness control
Bộ điều khiển TC1V05W/K (84765542) tightness control
Bộ điều khiển TC1V05Q/Q (84765543) tightness control
Bộ điều khiển TC1V05Q/K (84765544) tightness control
Bộ điều khiển TC1V05K/K (84765545) tightness control
Bộ điều khiển TC1C05W/W (84765552) tightness control
Bộ điều khiển TC1C05W/K (84765553) tightness control
Bộ điều khiển TC1C05Q/Q (84765554) tightness control
Bộ điều khiển TC1C05Q/K (84765555) tightness control
Bộ điều khiển TC1C05K/K (84765556) tightness control
Bộ điều khiển TC2R05W/W (84765631) tightness control
Bộ điều khiển TC2R05W/K (84765632) tightness control
Bộ điều khiển TC2R05Q/Q (84765633) tightness control
Bộ điều khiển TC2R05Q/K (84765634) tightness control
Bộ điều khiển TC2R05K/K (84765635) tightness control
Bộ điều khiển TC2N05Q/K (84765642) tightness control
Bộ điều khiển TC2N05K/K (84765643) tightness control
Bộ điều khiển TC2N05Q/Q (84765644) tightness control
Bộ điều khiển TC3R05W/K (84765712) tightness control
Bộ điều khiển TC3R05Q/Q (84765713) tightness control
Bộ điều khiển TC3R05Q/K (84765714) tightness control
Bộ điều khiển TC3R05K/K (84765715) tightness control
Bộ điều khiển TC3R05W/W (84765716) tightness control
Bộ điều khiển TC3N05Q/Q (84765731) tightness control
Bộ điều khiển TC3N05Q/K (84765732) tightness control
Bộ điều khiển TC3N05K/K (84765733) tightness control
Bộ điều khiển TC410-1T (84765810) tightness control
Bộ điều khiển TC410-10T (84765820) tightness control
Bộ điều khiển TC410-1N (84765830) tightness control
Bộ điều khiển TC410T-1N (84765835) tightness control
Bộ điều khiển TC410-10N (84765840) tightness control
Bộ điều khiển TC410-10NZ (84765841) tightness control
Bộ điều khiển TC410T-10N (84765845) tightness control
Bộ điều khiển TC410-1K (84765850) tightness control
Bộ điều khiển TC410-10K (84765860) tightness control
Bộ điều khiển TC410-1TZ (84765811) tightness control
Bộ điều khiển TC410-1NZ (84765831) tightness control
Bộ điều khiển TC410-10TZ (84765821) tightness control
Bộ điều khiển TC410-10KZ (84765861) tightness control
Bộ điều khiển TC318TN05-N (84765740) tightness control
Bộ điều khiển TC318R05T (84765710) tightness control
Bộ điều khiển TC318R05N (84765730) tightness control
Bộ điều khiển TC318R05K (84765750) tightness control
Bộ điều khiển TC218TN05-N (84765640) tightness control
Bộ điều khiển TC116W05T (84765510) tightness control
Bộ điều khiển TC116W05K (84765550) tightness control
Bộ điều khiển TC116V05N (84765531) tightness control
Bộ điều khiển TC116V05K (84765551) tightness control
Bộ điều khiển TC 3R05W/W

Bộ điều khiển TC 3R05W/W

Bộ điều khiển TC 3R05W/W

Thông số kỹ thuật bộ điều khiển Krom TC 3R05W/W

Rp internal thread
pu max. 500 mbar
Mains voltage: 230 V AC, 50/60 Hz
Control voltage: 230 V AC, 50/60 Hz

Replacing a TC 3R05W/W, Krom 84765716 tightness control is a good solution to make your equipment work again. We offer a wide range of Kromschroder spare parts for burners, gas trains etc. We supply original Elster (Kromschröder) products.

Cảm biến UVS10L1G1

Cảm biến UVS10L1G1

Cảm biến UVS10D0G1 (Krom 84315200)
Cảm biến UVS10L0G1 (Krom 84315201)
Cảm biến UVS10D1G1 (Krom 84315202)
Cảm biến UVS10L1G1 (Krom 84315203)
Cảm biến UVS10D4G1 (Krom 84315204)
Cảm biến UVS8T (Krom 84333120)
Cảm biến UVS5Z (Krom 84333030)
Cảm biến UVS5Z (Krom 84333020)
Cảm biến UVS5Z (Krom 84333025)
Cảm biến UVS5G1Z (Krom 84333032)
Cảm biến UVS5 (Krom 84333010)
Cảm biến UVS1Z (Krom 84315050)
Cảm biến UVS1Z (Krom 84315030)
Cảm biến UVS1Z (Krom 84315020)
Cảm biến UVD2 (Krom 84320200)
Cảm biến UVD1 (Krom 84320100)
Cảm biến UVS10D2 (Krom 84315205)
Cảm biến UVS10L2 (Krom 84315206)
Cảm biến UVS10D3 (Krom 84315207)
Cảm biến UVS10L3 (Krom 84315208)
Cảm biến UVS5G1 (Krom 84333031)
Cảm biến UVS8TZ (Krom 84333121)
Cảm biến UVS10D0P2 (Krom 84315209)
Cảm biến UVS10L0P2 (Krom 84315210)
Cảm biến UVS10D1P2 (Krom 84315211)
Cảm biến UVS10D4P2 (Krom 84315213)
Cảm biến UVS10D5G1 (Krom 84315214)
Cảm biến UVC1L3G1A (Krom 84320302)
Cảm biến UVC1D3G1A (Krom 84320303)
Cảm biến UVC1L0G1A (Krom 84320304)
Cảm biến UVC1D0G1A (Krom 84320305)
Cảm biến UVC1L2G1A (Krom 84320306)
Cảm biến UVC1D2G1A (Krom 84320307)
Cảm biến UVS10L1P2 (Krom 84315212)
Cảm biến UVC1L1G1A (Krom 84320300)
Cảm biến UVC1D1G1A (Krom 84320301)

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199